0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th
 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
จำนวนสมาชิก : 1 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-06-08
จำนวนครั้งที่ชม : 450,749 ครั้ง
Online : 12 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวันสมายล์...เบิกบานใจ รับสงกรานต์ 2020  5วัน4คืน

ราคาเพียง 33,900 บาท
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89 ) –ช้อปปิ้งตึกไทเป 101 - ไทเป –ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –  วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้ wenhua road night market - เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี – แวะชิมชาขึ้นชื่อของอารีซัน - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  - GERMANUIM - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - สุวรรณภูมิกรุงเทพ         

เมนูพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ นานาชนิด // บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน // เสี่ยวหลงเปาร้านมิชลินสตาร์ติ่งไท้ฟง  //กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว + เป๋าฮื้อ

โดยสายการบิน :  CHINA AIRLINES (CI)

เดินทาง:  10 - 14 เมษายน  2563
  
 
ไต้หวันสงกรานต์ 2020 มาแล้ว!! 5 วัน 4 คืน 

ราคาเพียง  37,900 บาท
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – สวนดอกไม้จงเซ่อ  -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – หมู่บ้านเก้าชนเผ่า (รวมนั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา) – ทะเลสาบสุริยันจันทรา –  แวะชิมชา –  วัดเหวินอู่ – พักทะเลสาบ - หนานโถว –  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – SKYWALK – ไทเป -  ร้านขนมพายสัปปะรด – ซีเหมินติง - ไทเป – นั่งรถไฟไปกลับ - เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – นั่งรถไฟ –ไทเป – พักโรงแรมน้ำแร่ - ไทเป – GERMANUIM – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –  สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ  

พิเศษ 1...เที่ยวชม อุทยานที่ 1 อุทยานทาโรโกะ น้ำฉางชุน ถ้ำนกนางแอ่น
พิเศษ 2...เที่ยวชม อุทยานที่ 2 อุทยานเหยหลิ่ว อุทยานหินล้านปี รูปเศียรพระราชนี
พิเศษ 3...เที่ยวชม หมู่บ้านเก้าชนเผ่า + นั่งกระเช้าพาโนราม่า ข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา 

เมนูพิเศษบุฟเฟต์นานาชนิด โรงแรม FLURE DE CHINE  // บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน// สเต็ค+ พร้อมเครื่องดื่มนานาชนิด //  ปลาประธานาธิบดี // กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว + อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 11 - 15 เมษายน  2563
  
 
Taiwan Special 5วัน4คืน

ราคาเริ่มต้น 25,500 บาท
-กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน  - โรงแรม - เถาหยวน - ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
-เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - GERMANIUM POWER CENTER–อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดจูหลินซาน – MITSUI OUTLETS - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


ชม : อุทยานอาลีซาน
พิเศษ : BUS WIFI, น้ำหนักกระเป๋า 30 โล

โดยสายการบิน : EVA AIR


เดินทาง :  22 – 26 ธ.ค. 62/26 – 30 ธ.ค. 62
  
 
Taiwan FeelLike 4วัน3คืน

ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
-กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน  - เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้ -เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน -ชิมชาอู่หลง - ไถจง– ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป
ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง-ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )  - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯชม : อุทยานอาลีซาน
พิเศษ : ปลาประธานาธิบดี,สเต็ก+สลัดบาร์

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS


เดินทาง :  16 - 19 ม.ค. 63/7 – 10 ก.พ. 63**วันหยุด มาฆบูชา**20 - 23 ก.พ. 63/12 - 15 มี.ค. 63/26 - 29 มี.ค. 63/3 – 6 เม.ย. 63**วันหยุด วันจักรี**23 - 26 เม.ย. 63/2 – 5 พ.ค. 63**วันหยุด วันฉัตรมงคล**14 - 17 พ.ค. 63/21 - 24 พ.ค. 63/11 - 14 มิ.ย. 63/25 - 28 มิ.ย. 63
  
 
Taiwan Feel Best 5วัน4คืน

ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
-กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน  - เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้-เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยานชิมชาอู่หลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไถจง - หนานโถว - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง-นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป - ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


ชม : อุทยานอาลีซาน
พิเศษ : ปลาประธานาธิบดี

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS


เดินทาง :  15 – 19 ม.ค. 63/12 – 16 ก.พ. 63/4 – 8 มี.ค. 63/18 – 22 มี.ค. 63/22 – 26 เม.ย. 63/2 – 6 พ.ค. 63**วันหยุด วันฉัตรมงคล**/27 – 31 พ.ค. 63/10 – 14 มิ.ย. 63/24 – 28 มิ.ย. 63/3 – 7 ก.ค. 63**วันหยุด วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/22 – 26 ก.ค. 63
  
 
Taiwan Feel Good 4วัน3คืน

ราคาเริ่มต้น 20,500 บาท
-กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน  -หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้-เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
-ไทเป - ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )วัดซิงเทียน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯชม : ทะเลสาบสุริยันจันทรา
พิเศษ : ชาบู ชาบู สไตล์ใต้หวัน,ปลาประธานาธิบดี

โดยสายการบิน : EVA AIR


เดินทาง :  19 – 22 ก.พ. 63/9 – 12 เม.ย. 63/23–26 เม.ย. 63/3 – 6 พ.ค. 63**วันหยุด วันฉัตรมงคล**/21 – 24 พ.ค. 63
  
 
Taiwan FeelLove 4วัน3คืน

ราคาเริ่มต้น 19,500 บาท
-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง - เจียอี้
-เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอู่หลง – ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไถจง – หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  - วัดเหวินหวู่ - ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
-อุทยานเย๋หลิ่ว – GERMANIUM POWER CENTER - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89)-วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพชม : หมู่บ้านสายรุ้ง
พิเศษ : ชาบู ชาบู สไตล์ใต้หวัน

โดยสายการบิน : 
CHINA AIRLINE

เดินทาง :  12-15 ม.ค. 63/19-22 ก.พ. 63/26-29 ก.พ. 63/5-8 มี.ค. 63/19-22 มี.ค.63/23-26 เม.ย. 63/14-17 พ.ค. 63/28-31 พ.ค. 63/11-14 มิ.ย. 63/25-28 มิ.ย. 63
  
 
TAIWAN สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนไต้หวัน 5วัน4คืน

ราคา  24,999 บาท
-กรุงเทพฯ-เถาหยวน (TG634 : 07.25-11.55)เมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
-ไถจง- ผูหลี่-วัดจื่อหนานกง-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไถจง
-ไถจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ไทเป- D.I.Y พายสับปะรดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
-ไทเป-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ผิงซี-ปล่อยโคมสือเฟิน(ฟรี...ค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ 1 โคม)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง  
-ไทเป-กระเช้าเมาคง(นั่งกระเช้าไป-กลับ)-ชมตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-เมืองเถาหยวนGLORIA OUTLETS-สนามบินเถาหยวนกรุงเทพฯ (TG635 : 20.10-23.05)

ชม : ทะเลสาบ สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ จิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
เมนูพิเศษ : ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ติ่นไทเฟิง

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  3-7 ธันวาคม 2562
  
 
ไต้หวัน เกินคาด  5 วัน 4 คืน
COUNTDOWN 2020 


ราคา  39,800 บาท
กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –นั่งกระเช้า –หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า – เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ - อาหลี่ซัน – ชิมชา – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจี้ยอี้ - เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – Countdown 2020 - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม – ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89)  – สนามบินเถาหยวน เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี  บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูไต้หวัน

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 28 - 01 มกราคม 2563
  
 
ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2563 
5 วัน 4 คืน


ราคา  25,888 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน  -วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจี้ยอี้ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านชาอู่หลง  ร้านขนมพายสับปะรด - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง - ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน-ร้านค้าปลอดภาษี - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - GLORIA OUTLETS - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ                                                                            เมนูพิเศษ สุกี้เซียนเยว่

โดยสายการบิน :
VIETJET AIRLINE (VZ)

เดินทาง :  วันที่ 28-01 มกราคม 2563
  
 
ไต้หวัน ไทเป สุริยันจันทรา อาลีซาน
5 วัน 4 คืน 


ราคา  25,888 บาท
กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี้ - เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย -เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง – ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน - เมืองไทเป -Duty Free – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets -ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


 
เมนูพิเศษ
ปลาประธานธิบดี อบโอ่ง พระกระโดดกำแพง
เสี่ยวหลงเปา


โดยสายการบิน : VIETJET AIRLINE (VZ)

เดินทาง :  วันที่ 28 - 01 มกราคม  2563