0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th 

 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-05-22
จำนวนครั้งที่ชม : 359,361 ครั้ง
Online : 23 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน

TAIWAN ไทเป 5 วัน 4 คืน 

ราคา  34,900 บาท
สุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ดิวตี้ฟรี - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินวู่ – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-อาหลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชิมชา – เกาสง – ย่านช้อปปิ้งซินจูเจียง – ผ่านชมแม่น้ำอ้ายเหอ-วัดฝอกวงซาน – TIANLIAO MOON WORLD - ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์มังกร และ เจดีย์เสือ - ร้านพายสับปะรด

เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี  สุกี้ชาบู 

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
                         THAI SMILE ( WE )


เดินทาง :  วันที่ 12 -16 เมษายน  2561
  

 
ไทเป ไทจง อารีซัน 4 วัน 3 คืน

ราคา  28,888 บาท
สนามบินเถาหยวน – ไทจง –วัดจงไถ่ซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถามซานจั๋ง – วัดเหวินอู่ ร้านชาผูหลี่ – เมืองเจียอี้-อุทยานอารีซัน – ชมป่าสนพันปี –นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทเป –อสุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ขนมพายสัปปะรด – DUTY FREE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นจุดชมวิว) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก-ไทเป – GERMANIUM – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – สุวรรณภูมิ

เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิปดี , สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน,
เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ 


โดยสายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)

เดินทาง :  วันที่ 30 - 02 มกราคม  2561
  
 
TAIWAN ไฮไฮ 6 วัน 5 คืน
ไทเป หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไถหนาน เกาสง 


ราคาเริ่ม 24,900 บาท
กรุงเทพฯ ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) เถาหยวน  อาบน้ำแร่ เถาหยวน หนานโถว วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+นั่งกระเช้า เจียอี้  อุทยานแห่งชาติอารีซัน (สวนสนพันปี+นั่งรถไฟโบราณ) เกาสง ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง  ทะเลสาบดอกบัว เจดีย์มังกรเสือ วัดฝ๋อกวงซัน หมู่บ้าน 10 กลอง + ชมโชว์ตีกลอง + ฝึกตีกลองแบบง่ายๆ  พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฉีเหม่ย  ไทจง ไทจง ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าชึ้นจุดชมวิวชั้น 89) ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ

โดยสายการบิน : EVA AIR (BR)

เดินทาง : 5-9 ตุลาคม 2560
               23-27 พฤษจิกายน 2560
               7-11 ธันวาคม 2560                           
  

   
ไทเป ไทจง อารีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่ม 24,900 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ ไต้หวัน เจียอี้ เจียอี้ อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ) เมืองไทจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง เมืองหนานโถว วัดจงไถ่ฉานซื่อ วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง ไทเป ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)  สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ,เป็ดปักกิ่ง, ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา, เสี่ยวหลงเปา, สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์


โดยสายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง : 3-6 สิงหาคม 2560
               7-10 / 14-17 / 21-24 กันยายน 2560
               28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560
               5-8 / 12-15 / 13-16 / 26-29 ตุลาคม 60
               2-5 / 9-12 / 23-26 พฤษจิกายน 2560
               2-5 / 8-11 ธันวาคม 2560