0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th
 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-11-12
จำนวนครั้งที่ชม : 396,922 ครั้ง
Online : 14 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน

TAIWAN สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนไต้หวัน 5วัน4คืน

ราคา  24,999 บาท
-กรุงเทพฯ-เถาหยวน (TG634 : 07.25-11.55)เมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
-ไถจง- ผูหลี่-วัดจื่อหนานกง-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไถจง
-ไถจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ไทเป- D.I.Y พายสับปะรดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
-ไทเป-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ผิงซี-ปล่อยโคมสือเฟิน(ฟรี...ค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ 1 โคม)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง  
-ไทเป-กระเช้าเมาคง(นั่งกระเช้าไป-กลับ)-ชมตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-เมืองเถาหยวนGLORIA OUTLETS-สนามบินเถาหยวนกรุงเทพฯ (TG635 : 20.10-23.05)

ชม : ทะเลสาบ สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ จิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
เมนูพิเศษ : ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ติ่นไทเฟิง

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  3-7 ธันวาคม 2562
  
 
ไต้หวัน เกินคาด  5 วัน 4 คืน
COUNTDOWN 2020 


ราคา  39,800 บาท
กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –นั่งกระเช้า –หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า – เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ - อาหลี่ซัน – ชิมชา – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจี้ยอี้ - เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – Countdown 2020 - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม – ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89)  – สนามบินเถาหยวน เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี  บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูไต้หวัน

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 28 - 01 มกราคม 2563
  
 
ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2563 
5 วัน 4 คืน


ราคา  25,888 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน  -วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจี้ยอี้ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านชาอู่หลง  ร้านขนมพายสับปะรด - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง - ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน-ร้านค้าปลอดภาษี - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - GLORIA OUTLETS - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ                                                                            เมนูพิเศษ สุกี้เซียนเยว่

โดยสายการบิน :
VIETJET AIRLINE (VZ)

เดินทาง :  วันที่ 28-01 มกราคม 2563
  
 
ไต้หวัน ไทเป สุริยันจันทรา อาลีซาน
5 วัน 4 คืน 


ราคา  25,888 บาท
กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี้ - เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย -เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง – ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน - เมืองไทเป -Duty Free – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets -ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


 
เมนูพิเศษ
ปลาประธานธิบดี อบโอ่ง พระกระโดดกำแพง
เสี่ยวหลงเปา


โดยสายการบิน : VIETJET AIRLINE (VZ)

เดินทาง :  วันที่ 28 - 01 มกราคม  2563
  
 
ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่
5 วัน 4 คืน 


ราคา  25,888 บาท
กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก-DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)ไทเป-เถาหยวน - ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร


เมนูพิเศษ อาหารซีฟู้ด เสี่่ยวหลงเปา ชาบูชาบู ฯลฯ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 12-16 / 19-23 / 23-27 ตุลาคม 2562
  
 
TAIWAN  4 วัน 3 คืน
ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซานราคา  14,900 บาท
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต - ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง-กรุงเทพ
เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง , สุกี้ชาบู

โดยสายการบิน : VIETJET AIRLINES (VZ)
เดินทาง :  วันที่ 14 -17 มิถุนายน  2562
  
 
TAIWAN
ไทเป ไทจง ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน
ราคา  13,900 บาท
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง -ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป - เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง-กรุงเทพ 

โดยสายการบิน : VIETJET AIRLINES (VZ)
เดินทาง :  วันที่ 21 -24 มิถุนายน  2562